VN

Nguyễn Hồng Diên

Tân Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên: Thuận lợi lắm ...
Tân Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên hứa sẽ toàn tâm toàn ý với công việc, nỗ lực hết mình, khiêm tốn học hòi.

Tin tức liên quan đến Nguyễn Hồng Diên